<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> adjust

หุ้น หุ้นไทย วิเคราะห์หุ้น วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค วิเคราะห์หุ้นด้วยตัวเอง

Home

การปรับแต่งกร๊าฟให้ดูเหมาะสมหลังจากหุ้นมีการเปลี่ยนแปลง (ได้รับคำแนะนำจากสมาชิก คุณชัยพัชร์ อวยชัยรุ่งเรือง)

จะขอยกตัีวอย่างหุ้น ayud ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนราคาหุ้นจาำก 100 เป็น 10 บาท


จากรูปจะเห็นว่ามีความแตกต่างของราคาอยู่ทำให้ไม่สามารถแสดงรายละเอียดได้ชัดเจน เราจะใช้โปรแกรม The Downloader ทำการปรับแต่งข้อมูล
ก่อนอื่นเราเปิดเข้าไปดูก่อนว่าวันไหนที่เป็นวันสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนราคา โดยใช้โปรแกรม The Downloader ใช้ Open เลือกหุ้น AYUD

สังเกตุวันที่ 31/7/2003 ให้ดี ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่มีการปรับเปลี่ยนราคา (จะใช้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะทำการปรับแก้)
- ทำการเปิดโปรแกรม The Downloader

- เข้า menu Tools และ Adjust เลือก Data for Multiple Securities

- เลือกหุ้นที่ต้องการแก้ไข ยกตัวอย่าง AYUD (ให้สังเกตุวันที่เริ่มต้นของหุ้นไว้ คือ 17/9/2002 เราจะใช้เป็นวันเริ่มต้นที่จะแก้ไข)
และคลิ๊ก Adjust...

- ให้คลิ๊กถูกที่ Open,High,Low,Close ที่ Operation เลือกเป็น Divide และ ที่ Factor พิมพ์ 10 ในช่อง 4 ช่อง ตามรูป
เนื่องจากราคา 100 ทำให้เป็นราคา 10 จึงต้่องนำ 10 มาหาร
- ตรง Dates to adjust เลือก First: เป็นวันที่เริ่มต้นแก้ไขคือ 17/9/2002 (เราพิมพ์ปีเป็น 2002 จะเปลี่ยนเป็น 2545 เอง)
และที่ Last: เป็นวันสุดท้ายที่เราต้องการแก้ไขคือ 31/7/2003 จากนั้นคลิ๊ก OK

- และคลิ๊ก Close
หลังจากนั้นใช้โปรแกรม Metastock เปิดดูหุ้น AYUD อีกครั้งหนึ่ง จะเห็นว่ากร๊าฟมีการปรับแต่งให้ดูได้ดีขึ้น

สุดท้ายต้องขอขอบคุณสมาชิก (คุณชัยพัชน์ฯ) ที่แนะนำวิธีการเข้ามา ขอบคุณครับ

Home