<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> indicator

หุ้น หุ้นไทย วิเคราะห์หุ้น วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค วิเคราะห์หุ้นด้วยตัวเอง

Home

บทที่ 4 วิธีการแสดงตัวช่วยชี้วัด (Indicator)
ในบทเรียนนี้จะขอยกตัวอย่างหุ้นที่คุ้นเคยหน่อยคือ BBL และขอทำตัวอย่างการนำตัวชี้วัดเข้ามาใช้งานเพียง 3 ตัว คือ Moving Average, MACD และ Stochastic Oscillator
แสดงรูปกร๊าฟหุ้น BBL เริ่มต้นที่ยังไม่มีตัวชี้วัดใดๆ


1. การนำเข้าตัวชี้วัด Moving Average

Moving Averages คือ ค่่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ของราคาหุ้น หรือ จะนำไปเฉลี่ยตัวชีวัดอื่นๆก็ได้
ในช่วงเวลาหนึ่งๆที่เราสามารถกำหนดความต้องการได้
ลำดับแรกเราต้องเลือกที่ช่อง Indicator ดังรูป คลิ๊กที่ลูกศรลง แล้วเลือก Moving Average
จากนั้นให้นำเมาส์เลือนไปที่ icon ด้านหน้าคำว่า Moving Average ทำให้พอร์ยเตอร์เปลี่ยน
เป็นรูปมือ ให้คลิ๊กเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากมาวางไว้ที่บริเวณช่องแสดงกร๊าฟ(พื้นสีเทา)
จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เรา set ค่่า ดังรูปต่อไป
หน้าต่าง set ค่าต่างๆของ Moving Average (Moving Average Properties)
เพื่อให้เข้าใจง่ายๆจะลองไม่ตั้งค่าอะไรมากนัก เส้นค่าเฉลี่ยเส้นแรกจะให้มีค่า 25 วัน
โดยตั้งที่ Time periods: จะใช้เมาส์คลิ๊กที่ลูกศรขึ้นลง หรือพิมพ์ค่าลงไปเลยก็ได้
จากนั้น คลิ๊ก OK
จะได้เส้นค่าเฉลี่ยเส้นแรก คือเส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน เป็นสีน้ำเงิน และเส้นเต็ม
ซึ้งเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่น หรือ เป็นเส้นประ ก็ได้ตามต้องการ
ดังจะแสดงต่อไป

ต้องการนำเข้าเส้นค่าเฉลี่ยอีกเส้นหนึ่ง ให้ทำเหมือนเดิม ครั้งนี้จะลองให้เป็นสีน้ำตาล และเป็นเส้นประ
เส้นที่สองนี้จะตั้งให้เป็น 75 วัน
หมายเหตุ...ตั้งวันได้ที่ Parameters ตรง Time periodis:
ตั้งสีได้ที่ Color/Style
จากนั้นคลิ๊ก OK

จะได้สีน้ำตาลเส้นประเป็นเส้นค่าเฉลี่ย 75 วัน จากนั้นลองสร้างเส้นที่สามดังนี้
ให้เส้นที่สามเป็นสีดำมีค่า 200 วัน เสร็จแล้วจะออกมาดังรูป จะเห็นว่าหุ้นของ BBL
ตกลงมาถึงเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันโดยประมาณก็ทำให้เกิดเป็นเส้นแนวรับได้
หวังว่าคงทำตามบทเรียนนี้ได้โดยไม่อยากน๊ะครับ


2. การนำเข้าตัวชี้วัด(Indicator) MACD

เราสามารถนำเข้าตัวชี้วัดต่างๆที่ทาง Metastock ให้มาจากช่อง Indicator ที่แสดงให้ดูดังรูป
ในหัวข้อนี้จะเป็นการนำเข้าตัวชี้วัด MACD (คำอธิบายเอาไว้ก่อน)
เหมือนเดิมเมื่อเราเลือกแล้วเวลาจะนำเข้าต้องนำเมาส์เลื่อนมาวางไว้ที่ icon หน้าคำว่า MACD
พร์อยเตอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือจากนั้นคลิ๊กเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากไปวางไว้ที่ช่องสีฟ้า
(ช่องเล็กๆยาวๆข้างบนที่เขียนว่า BBL (90.0000,91.000ฯ.......) ไม่เหมือนกับ moving aver
เนื่องจากเป็นการเปิดหน้าต่างตัวชี้วัดขึ้นมาใหม่ ไม่ใช้นำไปทับไว้กับตัวราคาหุ้นอย่าง moving ave
จึงวางไว้ด้านบนของหน้าต่างราคาหุ้นแทนการวางทับ
จากนั้นจะเกิดหน้าต่าง set ค่าต่างๆของ MACD ดังรูป เราสามารถคลิ๊ก OK ได้เลย
ซึ่งเราสามารถเข้ามา set ค่าใหม่ได้เสมอโดยการคลิ๊กขวาที่เส้นของ MACD แล้วเลือก set
Properties ที่ Paramerters เป็นการเลือกสี รูปแบบเส้น และ จำนวนวัน ของเส้นค่าเฉลี่ย
ของ MACD (สีเหลืองเส้นประ) ส่วนเส้นที่แท้จริงของ MACD จะเลือกสี รูปแบบเส้น ได้ที่
Color/Style (สีแดง)
เมื่อคลิ๊ก OK แล้วจะได้ตัวชี้วัด MACD อยู่ด้านบนของราคาหุ้นดังรูป
ต่อไปจะทดลองนำเข้าตัวชี้วัด Stochastic มาไว้ระหว่าง MACD กับ ราคาหุ้น

3. การนำเข้าตัวชี้วัด Stochastic
ตัวอย่างนี้เป็นการนำเข้าตัวชี้วัด Stochastic Oscillator (คำอธิบายความหมายมีอยู่แล้ว)
เช่นเดิมต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกที่ช่อง Indicator แล้วนำเมาส์เลื่อนไปที่ icon ให้เกิดรูปมือ
และคลิ๊กเมาส์ซ้ายค้างไว้จากนั้นลากมาวางไว้ระหว่าง MACD กับ ราคาหุ้น ถ้าวางไว้บน
MACD ก็จะแสดงอยู่บน (อย่านำไปวางไว้ในพื้นที่สีเทาจะทำให้ทับซ้อนกันได้)
ไว้ที่เดิมเหมือนครั้งที่แล้วตรงช่องสีฟ้าเล็กๆยาวๆ BBL (90.0000,91.000ฯ.......)
จากนั้นจะได้หน้าต่าง Stochastic Oscillator Properties ดังรูปต่อไป
สามารถคลิ๊ก OK ได้เลย ถ้าใช้ค่าเดิม ส่วนใหญ่ก็ใช้ค่าเดิมเปลี่ยนแต่สี และรูปแบบของเส้น
ถ้าต้องการทราบว่าจะต้องใช้ค่าเท่าไรก็มีคำอธิบายไว้ในส่วนของ stochastic แล้ว
เมื่อคลิ๊ก OK ก็จะดังรูป แต่อาจจะดูไม่สวย สามารถปรับแต่งได้ที่หลัง
เราต้องการใ้ห้แสดงส่วนไหนมากหน่อยเราก็ใช้เมาส์คลิ๊กขอบหน้าต่างขึ้นลง
ดังตัวอย่างจะทำให้แสดงในส่วนของราคาหุ้นมากหน่อย ดังรูปต่อไป
เหลือจะทำให้เส้น MACD ดูใหญ่ขึ้น ก็คลิ๊กที่เส้น MACD
จากนั้นเลือกขนาดเส้นที่ด้านล่างดังรูปได้ตามต้องการ

จะทำให้ดูชัดขึ้น แล้วแต่ว่าเราต้องการจะปรับแต่งอย่างไร
เชื่อว่าพอจะมีแนวทางการใช้งานในส่วนของการนำเข้าตัวชี้วัดกันแล้วน๊ะครับ
โอกาสหน้าจะได้เพิ่มบทเรียนในส่วนต่อๆไป ขอบคุณที่ให้ความสนใจครับผม